Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 03 2018

4739 baa7
love
0569 84d6
Reposted fromdziewcze dziewcze viatobecontinued tobecontinued
7320 f467 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
5618 45a5
Reposted fromamatore amatore viajointskurwysyn jointskurwysyn
Reposted fromshakeme shakeme viajointskurwysyn jointskurwysyn
7615 42bf
Reposted fromEtnigos Etnigos viajointskurwysyn jointskurwysyn
5945 8d7e 500
1301 1226
1363 d4f6 500
Home.
4827 732a 500
Reposted fromrawecka rawecka viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
Lubiłam jego uściski. Mężczyzna powinien obejmować właśnie tak. Mocno jak niedźwiedź.
— L. Lander
Reposted fromtomowa tomowa viatouchthesky touchthesky
Tęsknię, choć wiem nie powinienem.
— Fisz „Sznurowadła”
5985 0253 500
Reposted from4777727772 4777727772 viatobecontinued tobecontinued
7721 a327 500
Reposted fromtrue-love true-love viatobecontinued tobecontinued
Wiesz, z moją mamą zgadzam się w niewielu, bardzo niewielu sprawach, ale kiedyś powiedziała jedną niesłychanie mądrą rzecz: Jeśli dwoje ludzi ma być ze sobą, to stanie się tak niezależnie od wszystkiego. A jeśli gdzieś zapisane jest, że nie są dla siebie przeznaczeni, to cokolwiek by się robiło, prędzej czy później się taki związek rozpadnie. Wynika z tego, że nie powinniśmy próbować zawracać kijem Wisły, tylko czasem dać się porwać nurtowi wydarzeń. Co ma być, to będzie. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego sobie w życiu ułożyć i zaplanować.
— Jakub Małecki
Wiesz, moja mama mówiła mi zawsze, że nic nie dzieje się bez przyczyny. Jeżeli coś się dzieje, to tylko po to, by pociągnęło za sobą jakieś inne sznurki, które poruszą to, co musi i tak nas spotkać. I coś w tym chyba jest.
— Magdalena Witkiewicz – "Szkoła żon"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl