Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 15 2017

8286 6ea0
0869 d712
0977 c35c 500
Reposted frompotatos potatos viaDOBRADUPA DOBRADUPA
1934 8a84
Reposted fromcatscradle catscradle viatobecontinued tobecontinued
8790 31e6
Reposted fromoutoflove outoflove viajointskurwysyn jointskurwysyn
7363 bbdf 500
0797 944d
Reposted fromslodziak slodziak viadouxsouvenirs douxsouvenirs

Postanowiłem zostać w łóżku do południa. Może do tego czasu szlag trafi połowę świata i życie będzie o połowę lżejsze.
— Charles Bukowski
9211 d686 500
Reposted fromerial erial viadum-spiro-spero dum-spiro-spero
9316 bf2a 500
Jeszcze jeden...
Reposted fromnivea nivea viatobecontinued tobecontinued
Gdyby tylko ludzie mówili sobie nawzajem to, co naprawdę myślą.
— John Irving „Świat według Garpa”
9226 7113
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaoutoflove outoflove
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl